بیمه اتومبیل
بیمه اتومبیل

تصادفات وسائط نقلیه همواره خسارات جبران ناپذیری را اعم از مالی و یا جانی به شهروندان وارد کرده و امروزه معظل بزرگ برای جامعه می باشد.
بیمه اتومبیل بطورکلی خسارتهای ناشی از حوادث رانندگی را جبران نموده و تأمینی برای سرنشینان وسائط نقلیه و همچنین اشخاص ثالث نیز می باشد و آن را می توان به 2 مجموعه زیر تقسیم نمود

 • بیمه نامه شخص ثالث و سرنشین : که در حقیقت جبران خسارتهای وارد شده به اشخاص ثالث، اعم از جانی و یا مالی را می نماید.
 • بیمه نامه بدنه اتومبیل : برای جبران خسارت وارد شده به اتومبیل.

 

بیمه شخص ثالث و سرنشین

کلیه دارندگان و رانندگان وسائط نقلیه در صورت وقوع حوادث رانندگی، طبق قانون مسئولیتی در قبال جبران خسارت وارده اعم از جانی و یا مالی را به اشخاص ثالث دارند که با خریداری این بیمه نامه شرکتهای بیمه تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه اقدام به جبران خسارت یاد شده می نمایند.

این بیمه نامه بصورت اجباری بوده، بدین معنی که کلیه دارندگان وسائط نقلیه طبق قانون باید آنرا خریداری نموده و همراه داشته باشند.

 

نکات ضروری

تعهدات مالی:

1تعهد مالی در هر حادثه صرفا تا میزان خسارت متناظره وارده به گرانترین خودروی متعارف حداکثر به مبلغ مندرج در متن بیمه نامه می باشد.

تعهد بدنی

1.در حوادث منجر به فوت حداکثر برابر است با تعهد مندرج در متن بیمه نامه ،با رعایت قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 1395 و ایین نامه های اجرایی آن

2.در حوادث منجر به جرح برابر است با ارزش ریالی دیه یا ارزش صدمات وارده به زیاندیده بر اساس رای دادگاه بر مبنای نرخ دیه ماه غیر حرام با رعایت قانون صدرالذکر و آیین نامه های اجرایی آن.

تعهد حوادث راننده

ا.در حوادث منجر به فوت راننده مسبب حادثه برابر است با یک دیه کامل مرد مسلمان در ماه غیر حرام(رجب،ذیقعده،ذیحجه و محرم)با رعایت تعهد مندرج در بیمه نامه.

2.در حوادث منجر به جرح برابر است با ارزش ریالی دیه یا ارزش صدمات وارده به راننده مسبب حادثه بر اساس نظریه پزشکی قانونی،بر مبنای نرخ دیه ماه حرام با در نظر گرفتن تعهد مندرج در بیمه نامه و رعایت آیین نامه های اجرایی آن.

-چنانچه حادثه فوت در ماههای حرام اتفاق افتاد،یک سوم به دیه فوت اضافه میگردد.بنابراین شایسته است تا جهت جبران خسارت کامل این نوع حوادث،بیمه گذران محترم نسبت به خرید پوشش مازاد سقف دیه کامل در ماههای حرام اقدام نمایند.

-بیمه نامه سرنشین خصوصاً برای راننده وسیله نقلیه طراحی شده تا خسارت وارده به سرنشینان اتومبیل مورد بیمه را جبران نماید وسرنشینان اتومبیل مورد بیمه را جبران نماید و سرنشین به فردی اتلاق میگردد مادامیکه سوار بروسیله نقلیه می باشد بر اثر حادثه  آسیب ببیند.

-دربیمه نامه شخص ثالث اخذ جریمه دیرکرداز تاریخ انقضاء به صورت روزانه (حداقل 1 روز-حداکثر 365 روز)محاسبه ومنظور میگردد.

در صورت تغییرات در بیمه نامه سال گذشته (تغییر مالکیت) تخفیفات بیمه نامه طی الحاقیه صفر میشود.

انتقال تخفیفات بیمه نامه فقط به افراد درجه اول(پدر،مادر،همسر،دختر،پسر) تعلق می گیرد.

اهم شرایط بیمه نامه و وظایف بیمه گذار یا راننده

1-مصدوم رابلافاصله به نزدیکترین مرکز درمانی انتقال داده و مراتب را کتباً به نزدیکترین واحد اجرایی شرکت سهامی بیمه ایران اطلاع دهید.

2-گزارش مقامات ذیصلاح ( انتظامی – قضایی) رابلافاصله به شرکت بیمه تحویل دهید.

3-مشخصات مرجع قضایی رسیدگی کننده به پرونده و شماره پرونده را سریعاً به شرکت بیمه ایران اعلام نموده و در طول رسیدگی قضایی مرتباً شرکت بیمه را در جریان مراحل مختلف رسیدگی قرار دهید.

4-وجود گواهینامه برای صدور بیمه نامه 100% الزامی میباشد.

5-در صورت مراجعه طرفین حوادث رانندگی به واحدهای اجرایی این شرکت پرداخت خسارتهای مالی تا سقف تعهدات ثالث قانونی (موضوع ماده 40قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب سال 1395) بدون نیاز به گزارش مقامات انتظامی ( کروکی ) با توجه به شرایط زیر صورت می پذیرد.

*رانندگان هر دووسیله نقلیه (مقصر و زیاندیده )در زمان وقوع حادثه دارای بیمه نامه شخص ثالث معتبر باشند.

*هردو وسیله نقلیه ( مقصر و زیاندیده ) بایستی جهت تائید حادثه ، ارزیابی و برآورد خسارت به روء یت کارشناس بیمه ایران برسند.

*بین طرفین حادثه در رابطه با شناخت و معرفی مقصر حادثه و میزان خسارت وارده هیچگونه اختلافی وجود نداشته باشد.

6-درصورت عدم وجود شرایط مندرج در بند 6 وعدم تشخیص برخورد وسیله نقلیه توسط کارشناس این شرکت یا تحقق یکی از شرایط ذیل برای هر میزان خسارت ، گزارش مقامات انتظامی الزامی می باشد.

*درمواردی که  حادثه علاوه بر ورود خسارتهای مالی به زیاندیدگان ، منجر به زیانهای بدنی گردیده باشد .

*درمواردی که میزان خسارت احتمالی زیاندیدگان بیش از سقف تعهدات ثالث قانونی بیمه نامه مقصر در زمان وقوع حادثه باشد .

7-درصورت عدم پرداخت حق بیمه مازاد مربوط به تغییر کاربری  و مورد استفاده وسیله نقلیه ، بیمه گر برای بازیافت مابه التفاوت خسارت مالی و جانی وارده به اشخاص ثالث به نسبت

حق بیمه پرداخت شده

حق بیمه متناسب با کاربری وسیله نقلیه

حسب مورد به بیمه گزار و مسبب حادثه رجوع خواهد نمود

8-در صورت تغییرات در بیمه نامه سال گذشته (تغییر مالکیت) تخفیفات بیمه نامه طی الحاقیه صفر میشود.

9-انتقال تخفیفات بیمه نامه فقط به افراد درجه اول(پدر،مادر،همسر،دختر،پسر) تعلق می گیرد

 

 

بیمه بدنه اتومبیل

دارندگان وسائط نقلیه با خرید این نوع بیمه که جبران کننده خسارات وارد شده به اتومبیل مورد بیمه ناشی از آتش سوزی، انفجار و دزدی کلی می باشد تامینی را برای خود به ارمغان آورده و بعبارتی با خرید بیمه شخص ثالث و سرنشین خسارت وارد شده به شخص ثالث و با خریدبیمه بدنه خسارت وارده به اتومبیل خود را بیمه گر جبران می نماید.

خسارت‌های کلی (اصلی) و خسارت‌های جزئی (فرعی) به معنی خسارت‌هایی که پوشش آن مشروط به پرداخت هزینه جداگانه و خرید این خطرات است. خرید پوشش‌‌های اضافی برای بیمه بدنه خودرو، می‌تواند خسارت‌‌های مختلفی را پوشش دهد و ریسک حوادث غیر مترقبه را کاهش دهد،
1-شکست شیشه به تنهائی یا بدلیل برخورد شئ بصورت عمد و یا غیر عمد تحت پوشش بیمه می باشد
2-جزئی قطعات و لوازم وسیله نقلیه: چنانچه لوازم معینی همانند رادیو پخش، ضبط، رینگ و لاستیک و … در حال توقف دزدیده شود را پوشش می دهد
3-نوسانات قیمت: در صورتیکه بدلیل نوسانات بازار طی مدت بیمه نامه قیمت اتومبیل افزایش یابد با این پوشش بدون اعمال قاعده نسبی و ماده 10 قانون بیمه خسارت نسبت به ارزش واقعی روز پرداخت میگردد
4-غرامت ایام تعمیرات: پرداخت هزینه ایاب ذهاب برای مدت توقف وسیله نقلیه جهت بازسازی ناشی از حادثه می باشد
5-بلاهای طبیعی: خسارت ناشی از سیل، زلزله، گردباد، طوفان و تگرگ را خواهد پرداخت
-6-خطرات ناشی از مواد شیمیائی: جبران خسارت ناشی از اسید و رنگ و مواد شیمیائی روی بدنه اتومبیل خواهد بود
7-کشیدن میخ و یا اشیای مشابه به روی بدنه خودرو
تعریف خودروی متعارف:
خودروی متعارف خودروی سواری است که ارزش روز آن در زمان وقوع حادثه به تشخیص ارزیابان خسارت شرکت های بیمه کمتر از معادل 50 درصد سقف دیه ماه حرام می باشد که در ابتدای هر سال اعلام می شود.
خودروی نا متعارف:
خودروی سواری که ارزش روز آن در زمان وقوع حادثه به تشخیص ارزیابان خسارت و کارشناسان خسارت شرکت بیمه بیشتر از50درصد سقف دیه ماه حرامی می باشد که در ابتدای هر سال اعلام می شود
برای سال 1400 میزان تعهدات دیه ماه حرام 640 میلیون تومان اعلام شده که در واقع خودروی متعارف خودرویی است که ارزش آن کمتر از320 میلیون تومان و خودروی نا متعارف ارزشش بیشتر از 320 میلیون میباشد.
در تصادف معمولی که بین دو خودروی متعارف اتفاق بیافتد بر اساس قانون بیمه شخص ثالث و نظر کارشناسی و ازروی تعهدات خسارت مالی و جانی قابل جبران می باشد ولی برای خودروهای غیر متعارف قانون جدید اجرا میشود
مثال:
یک دستگاه پراید با بنز به ارزش 500 میلیون تومان تصادف کرده و خسارت 10 میلیون تومانی اتفاق بیافتد و راننده پراید هم مقصر حادثه باشد در این زمان خسارت را چگونه پرداخت میکند؟
فرمول محاسبه:
قیمت روز گران ترین خودروی متعارف #تقسییم بر قیمت خودروی نا متعارف زیان دیده #ضرب در خسارت مالی وارده #مساوی است با
میزان تعهد مسبب حادثه

همراه ما در کانال بیمه ایران ترابی باشید

https://t.me/bimeirantorabi4073

نکات ضروری
 • • اتومبیل در هنگام صدور بیمه نامه حتماً می بایست توسط کارشناس مورد تائید شرکت بیمه بازدید گردد
 • • خطرات تبعی و تکمیلی می تواند در بیمه نامه تحت پوشش قرار گیرد که جز خطرات اصلی نبوده و بیمه گذار با پرداخت حق بیمه ای اندک پوششهای تکمیلی خود را تهیه نمائید و از خدمات ارزنده شرکت سهامی بیمه ایران بهره مند گردد که این خطرات تکمیلی عبارتند از:

 

  1. 1 – شکست شیشه به تنهائی یا بدلیل برخورد شئ بصورت عمد و یا غیر عمد تحت پوشش بیمه می باشد.
  2. 2 – سرقت جزئی قطعات و لوازم وسیله نقلیه: چنانچه لوازم معینی همانند رادیو پخش، ضبط، رینگ و لاستیک و … در حال توقف دزدیده شود را پوشش می دهد.
  3. 3 – نوسانات قیمت: در صورتیکه بدلیل نوسانات بازار طی مدت بیمه نامه قیمت اتومبیل افزایش یابد با این پوشش بدون اعمال قاعده نسبی و ماده 10 قانون بیمه خسارت نسبت به ارزش واقعی روز پرداخت میگردد.
  4. 4 – غرامت ایام تعمیرات: پرداخت هزینه ایاب ذهاب برای مدت توقف وسیله نقلیه جهت بازسازی ناشی از حادثه می باشد.
  5. 5 – بلاهای طبیعی: خسارت ناشی از سیل، زلزله، گردباد، طوفان و تگرگ را خواهد پرداخت
  6. 6 – خطرات ناشی از مواد شیمیائی: جبران خسارت ناشی از اسید و رنگ و مواد شیمیائی روی بدنه اتومبیل خواهد بود.
  7. 7 – کشیدن میخ و یا اشیای مشابه به روی بدنه خودرو
  8. 8 – مبلغی از کل خسارت در هنگام پرداخت بعنوان فرانشیز بعهده بیمه گذار می باشد که میزان فرانشیز سرقت در همه موارد 20% و در شکست شیشه ، حادثه و آتش سوزی بشرح زیر است.
  9. – فرانشیز خسارت اول 10 درصد حداقل 500.000 ریال
   – فرانشیز خسارت دوم 20 درصد حداقل 500.000 ریال
   – فرانشیز خسارت سوم 30 درصد حداقل 500.000 ریال

 • • مبلغی از کل خسارت در هنگام پرداخت بعنوان فرانشیز بعهده بیمه گذار می باشد که این مبلغ در حادثه و آتش سوزی 10% و در سرقت 20 % کل خسارت خواهد بود.